RegistrDigitalizacePopis: Popis: image001CZ
evidence digitalizovaných dokumentů a sledování procesu zpracování

Popis: Popis: image002

 

 

URL adresa:            http://registrdigitalizace.cz/

Kontaktní e-mail:    rdcz@nkp.cz

 

Registr digitalizace (RD) je společným projektem Národní knihovny ČR, Knihovny Akademie věd ČR a společnosti INCAD.

Záměrem projektu bylo vytvořit národní registr digitalizovaných dokumentů, který by eliminoval duplicitní digitalizaci a umožnil sdílení jejích výsledků.

 

Navigace

Co RD nabízí
Jak v RD vyhledávat


Než začnete přispívat
(pro aktivní uživatele)

Jak posílat data:   tabulkaMARCXMLslužba SKC
Kontrola výsledků importu
Doplnění URL
Opravný import

Jak získat ČČNB pro české novodobé dokumenty

Administrátorské rozhraní RD (Relief)
Přístup přes API/webservice

Přehled zapojených institucí
Statistika počtu titulů
Výsledky dotazníku 2013

 Soubory ke stažení  

   Tabulka k registraci uživatele:
   RD_prispevatel.xls

   Tabulka k hlášení digitalizace:
   RD_hlaseni_tabulka.xls

   Balíček pro XML export z Alephu:
   export_rd.tar.gz

 

 

 

 

 

Co RD nabízí

V RD se soustřeďují údaje o dokumentech, které byly zdigitalizovány nebo jejichž digitalizace se plánuje či probíhá. Pasívní uživatel zde může vyhledávat podle různých hledisek (viz Nápověda), Konkrétní dokumenty může hledat z několika důvodů:

Aby zjistil, kde může získat přístup k digitálnímu dokumentu. Pokud je uvedeno URL a nebrání tomu autorský zákon, může si dokument přímo zobrazit, pokud ne, dozví se, kam je třeba se obrátit.

Aby zjistil, zda dokument již někdo digitalizuje či zdigitalizoval. Toto využije instituce, která zamýšlí konkrétní dokument digitalizovat. Pokud je digitalizace již hotová nebo v plánu, může se díky RD dohodnout s vlastníkem digitálního dokumentu na poskytnutí či výměně dat.

Případně aby zjistil, co je v určité digitální knihovně, či které dokumenty digitalizovala která instituce.

Pokud má RD plnit svou hlavní “evidenční” funkci, je třeba, aby se zapojilo hlášením své digitalizace co nejvíce digitalizujících institucí jakožto aktivní uživatelé. Aktivní uživatel musí být zaregistrován a dodržovat níže popsaný způsob spolupráce.

Co se hlásí do RD

Instituce přispívá do RD, pokud zdigitalizované dokumenty zpřístupňuje, bez ohledu na to, zda jsou přístupné online z webu, nebo vzhledem k omezením daným autorským zákonem pouze na vyhrazených počítačích v prostorách instituce, nebo pouze lokálně offline (např. z CD).

Existují tři situace, kdy lze data do RD hlásit

Plánovaná digitalizace = vybráno k digitalizaci = záměr digitalizace (Z)

Pokud ještě digitalizace neprobíhá, ale instituce chce dopředu nahlásit svůj digitalizační plán. Obvykle nejsou k dispozici veškeré údaje k předlohám, hlášení obsahuje základní bibliografické údaje na úrovni titulu.

Digitalizace probíhá = ve zpracování = průběh digitalizace (P)

Instituce je v procesu digitalizace. Záměr digitalizace mohl, ale nemusel být nahlášen. Součástí hlášení jsou základní bibliografické údaje o titulu a údaje o konkrétních předlohách určených k digitalizaci.

Zdigitalizováno = dokončeno = hotová digitalizace (H)

Instituce dokončila digitalizaci. Instituce mohla (ale nemusela) nahlásit před tím záměr nebo probíhající digitalizaci. Součástí hlášení jsou vždy základní bibliografické údaje o titulu a URL na zdigitalizovaný dokument (u seriálu stačí na úroveň titulu), může být rozpracováno na úroveň logických částí = předloh (s URL na konkrétní část/rok/ročník); není-li URL, hlášení by mělo obsahovat v poznámce informaci o uložení na jiném nosiči.

 

Hlásit je možno jednorázově nebo opakovaně – v úvahu přicházejí následující varianty:

 

·       Zaslání informace o již zdigitalizovaných dokumentech, které instituce zdigitalizovala a má je ve své digitální knihovně, na webu nebo případně na jiném nosiči

·       Ohlášení digitalizačního záměru („rezervování titulu“ v delším předstihu, aby titul nedigitalizovala jiná instituce) - po skončení digitalizace je třeba dodat k nahlášeným titulům URL (a tím změnit stav záznamu na „dokončeno“). V případě seriálů se dodává URL nejvyšší úrovně, tzv. URL na titul.

·        Postupné hlášení digitalizačního záměru, probíhající digitalizace a dokončení digitalizace (nebo pouze průběh a dokončení, pokud nebyla potřeba předběžné rezervace). Tímto způsobem postupuje instituce, která potřebuje evidovat v RD dokumenty na úrovni předlohy a  logické části (rok/ročník/svazek) kvůli přidělování čísla zakázky pro dodavatele.

Pozor: pokud probíhá hlášení dvoufázově či třífázově, je nutné, aby při opakovaném hlášení byl zvolen stejný způsob rozdělení dokumentů na záznamy, tj. buď sumárně na titul, nebo jako rozpis svazků.

 

Jak se stát aktivním uživatelem RD

Instituce, která chce být aktivním uživatelem RD, musí být nejprve zaregistrována – tj. na kontaktní mail zaslat vyplněnou tabulku s potřebnými údaji. Po prostudování možností, jak zasílat hlášení, se správcem registru dohodne způsob spolupráce.


Při zasílání záznamů by měly být splněny tyto podmínky:

Záznam tištěné předlohy (z)digitalizovaného dokumentu má identifikátor v lokálním katalogu, který je jedinečný a neměnný (v MARC pole 001); pokud katalog neexistuje, je možno použít jiný lokální identifikátor (pro ochranu před duplicitními importy).

Je žádoucí, aby byl záznam v Souborném katalogu ČR.

Publikované dokumenty české provenience vydané po roce 1800 by měly mít přiděleno číslo České národní bibliografie (ČČNB). Pro seriály je povinné, pro ostatní dokumenty žádoucí, protože je ochranou proti duplicitní digitalizaci. Číslo ČNB je možné zjistit v bázi ČNB, nebo je nutno o přidělení požádat (viz další informace k ČČNB).

Pro seriály je žádoucí ISSN. Povinné je v případě, že čČNB nelze přidělit. Pokud titul ISSN nemá a je potřeba, je třeba požádat o přidělení Národní agenturu ISSN.

Jak posílat data

Pro dodávání dat nabízíme následující možnosti:

1.   Importní dávka v MARCXML. Způsob vhodný pro jednorázové i pravidelné importy, při jakémkoliv množství dokumentů. Importní dávka může být vytvořena exportem z knihovního systému a umístěna na ftp, nebo nabízena prostřednictvím webové služby (pro knihovny se systémem Aleph, zatím v testování). K vytvoření XML dávky pro menší počet záznamů je možno také využít službu SKC.

2.   Tabulka excel. Je vhodná pro jednorázové importy dat, při malém množství dokumentů, nebo v případě, že je potřeba hlásit jednotlivé roky seriálu a export ze systému neumožňuje přenášet údaje k jednotlivým svazkům.

3.   Nabízení dat ke stažení pomocí OAI-MPH. Knihovna musí mít OAI provider, který dokáže vytvořit požadovaný xml formát, a vytvořit set, který bude obsahovat množinu digitalizovaných či k digitalizaci nachystaných dokumentů. Pravidelné shrabování aktualizovaných záznamů zajistí přidání/doplnění dat do RD.

 

Soubor zasílaných dat musí v případě 1 i 2  dodržovat předepsanou názvovou konvenci:


sigla_druhhlášení_datum/upřesnění.přípona  (na velikosti písmen nezáleží, může být i datum i další upřesnění oddělené podtržítkem)

Kódy označující druh hlášení:

z=záměr digitalizovat, plánovaná digitalizace, rezervace titulu déle dopředu

p=probíhající digitalizace, dokument ve zpracování nebo připraven k digitalizaci (dodávají se údaje k předlohám)

h=hotová digitalizace (zdigitalizováno)


Příklady: aba001_z_121001.xml, abe045_p_visk2012.xls

Kontrola výsledků importu


Po proběhnutí importu je odeslán informační mail na kontaktní adresu zasílající instituce. Obsahuje v příloze údaje o celkovém počtu přijatých a odmítnutých záznamů i o tom, zda některé záznamy nejsou potenciální duplicitou (=nacházejí se ve stavu „revize“). Konkrétní výsledky lze pak zkontrolovat z uživatelského rozhraní registru. Kde lze očekávat zasílání větších dávek a opakovaně, tam by měl dostat pracovník zasílající instituce i právo přístupu do administrátorského rozhraní (systém Relief), aby mohl spravovat svoje data, např. vymazat záznam ve stavu revize, opravit chybu apod. O přístupová práva je nutno požádat.

Duplicity
Pokud se v importu nacházejí duplicity k záznamům zaslaným jinou knihovnou, musí zasílající instituce tento problém vyřešit – záznamy nemohou zůstat trvale ve stavu „k revizi“. Má-li pracovník knihovny oprávnění editovat záznamy v prostředí relief, provede potřebnou změnu statusu sám; jinak požádá e-mailem o provedení změny správce báze.

Možnosti:

·        Dokument digitalizovat nebudeme, má být z registru vyřazen => status je třeba změnit na „vyřazeno“
(posléze bude záznam automaticky smazán)

·       Dokument budeme přesto digitalizovat => status je třeba změnit dle potřeby na „plánovanou digitalizaci“ nebo „ve zpracování“

V jakých situacích toto může nastat?
- nejde o skutečnou duplicitu, systém našel jen „podobný“ záznam
- dokument měla pouze předběžně rezervovaný jiná instituce, se kterou jsme se dohodli, že nám ho přenechá
(v tomto případě by měla svůj záznam z registru vyřadit)
- dokument digitalizovala instituce, která digitalizuje nekvalitně nebo není ochotna jednat o poskytnutí dat, na dokumentu nám mimořádně záleží
- digitalizace již byla zahájena a nedá se nic dělat

Poznámka: při hlášení hotové digitalizace kontrola na duplicitu neprobíhá.

Odmítnuté záznamy
Záznamy mohou být odmítnuty, protože je program vyhodnotil jako již jednou zaslané se stejným nebo vyšším statusem (záměr-zpracování-hotová digitalizace). Jde o shodu sigly a dalších údajů (čárový kód, pole 001, příp. rok, svazek). Je třeba prověřit, zda se záznam skutečně v RD nachází, zda nešlo např. o chybu identifikátoru.

 

Doplňování URL


Ke dříve nahlášeným dokumentům je možno doplnit URL a změnit jejich stav na dokončenou digitalizaci několika způsoby:

 

1.    Opakovaným zasláním souboru záznamů s URL ve stejné formě (tj. buď sumárně, nebo s rozpisem svazků) jako předtím plánovanou či probíhající digitalizaci, v tabulce nebo xml, s patřičným pojmenováním
Pozor! Pokud má však záznam v RD již stav „dokončeno“ (URL bylo dodáno později nebo se změnilo), musí být soubor poslán s označením _R0_ (=Rnula) - viz Opravný import.


2.    Tabulkou či csv souborem obsahujícím následující údaje: pole 001 – název – URL, která se zašle správci báze; ten zajistí doplnění URL a změnu stavu (je vhodné zejména pro periodika)

3.    Online editací v administrátorském rozhraní reliefu (přichází v úvahu u malého počtu titulů): pozor, je důležité nejen doplnit URL, ale také vybrat stav Dokončeno

 

Opravný import xml (náhrady URL)

Standardní import odmítá záznamy, které mají stejný nebo nižší stav než záznam, který již na příslušný dokument v RD existuje (jako pojistka proti opakovanému posílání omylem nebo chybám v poli 001). Protože se ale i u dokončené digitalizace může vyskytnout situace, kdy je třeba opravit bibliografické údaje nebo dodat či nahradit URL, je možno zpracovat importní soubor tzv. opravným programem.

V tomto případě musí soubor záznamů obsahovat ve svém názvu označení „_R0_“ (=Rnula) místo standardního „_h_“. Import se nedotkne údajů jednotky (signatura, čárový kód, svazky, roky atd.), budou nahrazeny pouze bibliografické údaje a URL.

 

 

 

Aktualizace: 10.8.2016  Helena Dvořáková